تابلو پل عابر پیاده در بلوار شهید رجایی جلوی اداره صنعت و معدن دید از میدان آزادی لاین کندرو اندازه 3 در 8 متر